BETINGELSER FOR TILMELDING – BILLUND KULTURSKOLE (English version below)

Vigtigt: Vær opmærksom på, at vores betingelser accepteres ved tilmeldingen/gentilmeldingen. 

INDMELDELSE
Alle borgere i Billund Kommune kan tilmelde sig Billund Kulturskole. Gentilmeldingsfrist er 1. maj. Besked om optagelse samt tid og sted for afholdelse af undervisning udsendes i midten af august pr. mail. I det omfang, der ikke er pladser nok, oprettes venteliste. Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. 

Pladserne fordeles efter følgende principper:

  • Først-til-mølle-princippet
  • Fortsætterelever før nybegyndere, såfremt tilmelding er modtaget rettidigt
  • Orkesterinstrumenter frem for klaver, trommer og guitar.
  • Børn frem for voksne (gælder primært soloundervisning)

BETALING
Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. Som udgangspunkt betales i fire rater, som forfalder i november, januar, marts og maj. Opkrævningen sendes til værges digitale postkasse, med mindre der er givet dispensation, eller betalingen er tilmeldt betalingsservice. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr, idet Kulturskolen er underlagt kommunens betalingsregulativ.
Ved tvivlsspørgsmål om betalingen (f.eks. manglende girokort) kan man kontakte Kulturskolens kontor. Det betragtes som betalerens eget ansvar at reagere, hvis man mener, man ikke har modtaget en opkrævning på elevbetaling.

FRIPLADSORDNING FOR TALENTELEVER
Der ydes ved henvendelse herom fuld økonomisk friplads for talent-elever efter de regler, der gælder for fuld friplads i en af kommunens andre institutioner. Der ydes ikke pensionist-, søskende-, flerfags- eller familierabatter. 
Orkestersammenspil, band og kor m.v. er gratis for instrumental-/sangelever.

PRØVETID
Førsteårselever har prøvetid indtil efterårsferien (uge 42) og binder sig i første omgang kun for betaling af første rate. Ønsker førsteårselever at udmelde sig, kan det kun ske skriftligt enten pr. mail til kulturskolen@billund.dk, eller pr. post til Kulturskolens kontor – og senest 15. oktober. For kortere tilbud, såsom 10-ugers hold, er tilmeldingen bindende for hele forløbet.

UDMELDELSE
Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. Eleven kan udmelde sig inden 31. december, hvorefter man hæfter for betalingen for hele sæsonen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra reglen, f.eks. ved flytning til en anden kommune eller sygdom ud over en måned. Udmeldelse kan kun ske skriftligt enten pr. mail til kulturskolen@billund.dk, eller pr. post til Kulturskolens kontor. 

Mister en elev i en tomandsgruppe sin makker ved sæsonstart eller i løbet af efteråret, vil Kulturskolen forsøge at finde en ny passende makker. Lykkes dette ikke, vil eleven få valget mellem at melde sig ud eller opgradere til soloundervisning inden 31. december.
Vi forbeholder os ret til at bortvise elever, der uden rimelig grund forsømmer undervisning i et sådant omfang, at det ikke anses for rimeligt at holde på en plads, mens andre må stå på venteliste. Dette gælder også, hvis eleven ikke vil indordne sig under undervisningens præmisser.

REFUSION (for aflysning af undervisning)
Refusion for aflysning af undervisning gøres op ved sæsonens slutning, og evt. refusion overføres automatisk til betalers NemKonto. Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion. Beløb under kr. 100,- refunderes ikke. Ved særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra dette.

UNDERVISNINGS-PERIODEN
Sæsonlængden er som udgangspunkt 37 uger, på nær enkelte tilbud som henholdsvis er 10 og 30 uger (Se mere på Kulturskolens hjemmeside). LEGOLAND Billund Garden har 40 ugers undervisning. Ferier og fridage afholdes efter ferieplan for eleverne i Billund Kommunes folkeskoler. Vi forbeholder os ret til at konvertere nogle af undervisningslektionerne til fællesundervisning, projekter, rejser/ture ud af huset og lignende.

AFBUD OG AFLYSNING
Afbud fra eleven meddeles til pågældende lærer pr. telefon eller sms. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der bortfalder i tilfælde af lærerens fravær, erstattes efter aftale eller elevbetaling refunderes. Hvor det er muligt, indsættes vikar. Ved aflysning af undervisning gives besked pr. sms.
Sæsonen løber som udgangspunkt over 37 uger, men der betales kun for 34 uger.
Refusion for aflysning af undervisning på 37 ugers tilbud, ud over de tre gange, gøres op ved sæsonens slutning, og evt. refusion overføres automatisk til betalers NemKonto. Beløb under kr. 100,- refunderes ikke.
Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion.

RYKKERGEBYR
Ved for sen indbetaling af brugerbetaling beregnes og opkræves der et rykkergebyr på kr. 250,00 efter ”Gebyrloven” nr. 66 fra 2010 § 2, stk. 2.
Beregnet rykkergebyr kan ikke eftergives med mindre rykning og betaling har krydset hinanden, eller der fejlagtigt er fremsendt rykker.

BORTVISNING
Billund Kulturskole forbeholder sig ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver.
Bortvisning medfører ikke, at det skyldige beløb samt gebyr bortfalder.
Når det skyldige beløb er betalt, kan undervisningen genoptages.
Kulturskolen forbeholder sig ret til at udmelde bortviste elever med dags varsel, hvis der er elever på ventelisten til pladsen.
Kulturskolen kan også bortvise eleven, hvis eleven ikke vil indordne sig under undervisningens præmisser.

VENTELISTE
Da vi kun har økonomisk mulighed for at oprette et vist antal pladser, afvises der hvert år en del elever, som i stedet sættes på en venteliste. Såfremt der opstår ledige pladser i løbet af sæsonen, er der mulighed for, at nogle elever på ventelisten kan få en plads. Pladser besættes ud fra den prioriteringsliste, der er omtalt ovenfor.

INSTRUMENTLEJE
Det er muligt at leje et instrument af Billund Kulturskole. Se priser og læs mere på hjemmesiden.

NODER
Noder skal købes af eleverne selv. Din lærer kan evt. være behjælpelig med bestilling. Sammenspilsmaterialer stilles dog gratis til rådighed. Der benyttes i et vist omfang løse kopier efter gældende regler. Kulturskolen betaler en afgift til Copy-Dan for alle elever for denne rettighed. Dette beløb er indeholdt i elevbetalingen.

BRUG AF FOTOS OG VIDEO
Kulturskolen benytter generelle billeder og video-optagelser fra institutionens aktiviteter til vores foldere og hjemmeside m.v.

Gældende pr. 1. april 2019.

RULES OF ENROLLMENT – BILLUND KULTURSKOLE

Important: Please note that our rules are accepted upon registration/re-registration.

 

ENROLLMENT
All residents of Billund Municipality can enroll in Billund Culture School. Re-enrollment deadline is 1 May. 
Confirmation of admission, along with time and place of instruction, is sent by email in mid-August. For classes with high demand, a waiting list will be created.  

Places are awarded according to the following principals: 

  • First come, first served
  • Continuing students before new students, assuming registration is received on time
  • Orchestra instruments before piano, drums and guitar
  • Children before adults (applies primarily to solo instruction)

 

PAYMENT
Registration is binding once a student has attended his/her first class. Typically, tuition is paid in four instalments, falling in November, January, March and May. 
In cases of late payment, a fee will be charged, as the Culture School is subject to the municipality’s payment regulations. Questions about payment should be directed to the Culture School office.  It is the payer’s responsibility to contact the office if an invoice should have, but has not been, received.

 

SCHOLARSHIPS FOR ”TALENT STUDENTS” 
Full scholarships are available, upon application, for talented students according to the rules that apply for full scholarships in the municipality’s other institutions.   There are no senior, sibling, multi-course or family rebates. Orchestra, choir, etc are free for instrument and voice students. 

 

TRIAL PERIOD
First-year students are under a trial period until the autumn break (week 42) and, as such, are only obligated to pay the first tuition instalment, at first. If a first-year student wishes to withdraw, it must be done in writing, either by email to kulturskolen@billund.dk, or by mail to the Culture School office, by 15 October at the latest.   

 

WITHDRAWAL
A student can only withdraw in writing, by sending an email to kulturskolen@billund.dk, or letter to the Culture School’s office. Students who wish to withdraw mid-season must do so before 31 December. Hereafter are students obligated to pay for the whole season. Only in special circumstances will an exception be granted: for example, in the case of long-term illness or a long-distance move.
 If a student in a two/three-person class loses his or her classmate in the autumn, the Culture School will try to find a fitting replacement.  Should this not be possible, the student will have the choice of dropping the lesson or upgrading to solo instruction before 31 December.
We reserve the right to expel students who neglect their education to such an extent that it would be inappropriate to allow them a seat while others remain on the waiting list. This also applies if the student does not want to conform to the teaching premises. 

 

REIMBURSEMENT (for cancellation of classes)
Reimbursement for cancellation of classes will happen at the end of the season, and any reimbursement will be automatically transferred to the payer’s NemKonto.   Students who withdraw are rarely reimbursed. Amounts under 100 kroner will not be refunded.  In special cases, exceptions may be made. 

 

EACHING PERIOD
The season is typically 37 weeks (with exception of a few offers that runs 10 and 30 weeks). LEGOLAND Billund Garden has 40 weeks of instruction. Holidays and free days are held according to the Billund public school calendar.  We reserve the right to convert some lessons into group classes, projects, field trips, etc. 

 

CANCELLATION AND NO-SHOWS
Should a student be unable to attend class, the teacher should be notified by telephone or SMS.  Lessons missed by the student will not be replaced.  Lessons cancelled due to the teacher’s absence will be rescheduled by agreement, or refunded.  Whenever possible, we will find a substitute teacher.  If class is cancelled, students will be notified via SMS.
The season basically runs over 37 weeks, but only 34 weeks are paid for.
Refunds for cancellation of lessons on 37-week offers, in addition to the three times, will be settled at the end of the season, and possibly refund is automatically transferred to the payer’s NemKonto. Amounts under DKK 100 are not refunded.
As a rule, withdrawn students are not entitled to a refund.

 

LATE PAYMENT FEE
In cases of late payment, a 250 kroner fee will be charged in accordance with the ”Fee Act” nr. 66 fra 2010 § 2, stk. 2.  The late fee cannot be waived unless the charge and payment have crossed paths or the fee has been wrongly charged.

 

EXPULSION
Billund Culture School reserves the right to expel students if payment is not made. Expulsion does not mean that the amount owed and late fee have been waived. When the outstanding amount has been paid, lessons can resume. The Culture School reserves the right to expel students with a day’s notice if there are students on the waiting list. 

 

WAITING LIST
Because we only have the ability, financially, to create a certain number of places, every year some students must be put on a waiting list. If places become available during the season, it is possible that some students on the waiting list will be offered a place. Places are filled based on the priority list explained above. 

 

INSTRUMENT RENTAL
It is possible to rent an instrument from the Billund Culture School. See prices and read more on our website. 

 

MUSIC
Sheet music must be purchased by the students. Your teacher may be able to help with ordering. Group sheet music, however, is provided free of charge. In certain cases copies will be made available, according to applicable rules. The Culture School pays a fee to Copy-Dan to give all students this right. This amount is included in tution.

 

USE OF PHOTOS AND VIDEO 
The Culture School uses general photos and video footage from the institution’s activities on our brochures, website, etc. 

Approved 1 April 2019