• Betaling

Betaling

Som udgangspunkt betales i fire rater, som forfalder i november, januar, marts og maj. Opkrævningen sendes til værges digitale postkasse, med mindre der er givet dispensation, eller betalingen er tilmeldt betalingsservice. Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende.

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr, idet Kulturskolen er underlagt kommunens betalingsregulativ.

Billund Kulturskole forbeholder sit ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver. Bortvisning medfører ikke, at det skyldige beløb samt gebyr bortfalder. Når det skyldige beløb er betalt, kan undervisningen genoptages. Kulturskolen forbeholder sig ret til at udmelde bortviste elever med dags varsel, hvis der er elever på ventelisten til pladsen.

Afbud fra eleven meddeles til pågældende lærer pr. telefon eller sms. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Lektioner, der bortfalder i tilfælde af lærerens fravær, erstattes efter aftale eller elevbetaling refunderes. Hvor det er muligt, indsættes vikar. Ved aflysning af undervisning gives besked pr. sms.

Refusion for aflysning af undervisning gøres op ved sæsonens slutning, og evt. refusion overføres automatisk til betalers NemKonto. Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion. Beløb under kr. 100,- refunderes ikke. Ved særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra dette.

Ved tvivlsspørgsmål om betalingen kan man kontakte Kulturskolens kontor. Det betragtes som betalerens eget ansvar at reagere, hvis man mener, man ikke har modtaget en opkrævning på elevbetaling.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os endelig!

Kontoret er åbent mandag til torsdag 
kl. 08.30-11.30

Telefon: 72 13 15 25

Mail: kulturskolen [at] billund.dk